Към момента всички хора, заемащи длъжността педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и са длъжни до 30 септември да представят пред работодателя си документ, че нямат заболявания и отклонения, които биха застрашили живота и здравето на учениците. Министерството на здравеопазването обаче предлага това изискване да отпадне с редакция в съответната наредба, защото фиксираният срок не е целесъобразен.<br /><br />Вместо това в проекта за изменение...